Emil Brix o patriotyzmie...

Patriotism is an inclusive concept because it asks for solidarity with all other members of a nation. Patriotism is an exclusive concept because it is the feeling of belonging to a nation. In order to exist communities always need to attract a certain degree of loyalty from their members. Nations and states demand a lot of loyalty and are sometimes suspicious of people with shared loyalties because they are still the dominant political and econimic power containers at present. In the future the dilemma between facts and fiction will increase. The less nations and states can offer in terms of security in all areas of public life the more they will tend to mobilize notions of a common past and primordial common features. Loyalty is usually based on the idea of having something in common from the past and the wish to work together in the future. In the case of national communities loyalty is called patriotism which asks for a deliberate emotional commitment to the group. When do I have patriotic feelings? Whenever I touch something less known, that means when I am abroad or when our national soccer team loses again. Do I have to be proud of actions or symbols of my nation to be a good patriot? I guess the answer is to the affirmative - still I don't have to be proud of everything. Patriotism does not neccesarily mean "right or wrong my country". My shortest definition would be: Patriotism is nationalism minus its claim to moral superiority over other nations. For me "patriotism tomorrow" means working towards good governance and active citizenship.

***
Patriotyzm jest pojęciem łączącym, ponieważ wymaga solidarności ze wszystkimi członkami narodu. Patriotyzm jest pojęciem wyłączającym, ponieważ jest odczuciem przynależności do konkretnego narodu. Aby istnieć, społeczności zawsze wymagały od poszczególnych członków pewnego stopnia lojalności. Narody i państwa oczekują wysokiego stopnia lojalności i czasem są podejrzliwie względem osób, które dzielą swoją lojalność na inne kraje, ponieważ obecnie nadal jest to dominująca polityczna i ekonomiczna siła panująca. W przyszłości rozdźwięk pomiędzy faktami a fikcją jeszcze się zwiększy. Im mniej bezpieczeństwa będą mogły zaoferować narody i kraje w każdej ze sfer życia publicznego, tym większą będą miały tendencję do mobilizowania narodu przy pomocy wspólnej przeszłości i pierwotnych cech wspólnych. Lojalność opiera się zazwyczaj na idei posiadania czegoś wspólnego w przeszłości i chęci współpracy w przyszłości. W przypadku społeczności narodowych lojalność odwołuje się do patriotyzmu, który wymaga rozmyślnego zaangażowania emocjonalnego w grupę. Kiedy doświadczam uczuć patriotycznych? Jeśli zetknę się z czymś mało mi znanym – kiedy jestem za granicą, lub gdy nasza reprezentacja piłkarska znowu przegra. Czy powinienem być dumny z działań lub symboli mojego narodu, żeby być dobrym patriotą? Myślę, że odpowiedź powinna być pozytywna – nie muszę jednak być dumny ze wszystkiego. Patriotyzm niekoniecznie musi oznaczać right or wrong, my country. Moja najkrótsza definicja brzmiałaby: Patriotyzm to nacjonalizm pozbawiony przekonania o moralnej wyższości nad innymi narodami. „Patriotyzm jutra” to starania o dobry system rządzenia i aktywną postawę obywatelską.

Emil Brix

wróć

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.